- آيين نامه مهم دانشجويان اتمام سنوات و مشروطي

- جدول سنوات تحصیلی از نظر نظام وظیفه

- آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

- کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی

- آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

- اطلاعیه مهم نظام وظیفه دانشجویان ورودی سال 96 و 97