آیین نامه کارآموزی


تاریخ ثبت : ۰۳-۰۲-۹۴    موضوع : مقالات    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 5)
بازدید : ۵۷۷۳

آیین نامه کارآموزی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(مصوب جلسه مورخ 09/۳/1387 شورای آموزشی)

 

تذکر مهم :

" با تصویب شورای آموزشی ، رعایت دقیق مفاد این آیین نامه برای دانشجویان تمام رشته ها که درس کارآموزی را اخذ می نمایند الزامی است. مسئولیت ناشی از عدم توجه، به عهده شخص دانشجو خواهد بود. عدم رعایت این آیین نامه ممکن است منجر به کسر نمره ، الزام دانشجو به ارائه مجدد گزارش کار و حتی تجدید دوره گردد"...

 


1- کلیات

کارآموزی ، یکی از بخشهای مهم برنامه آموزشی دانشجویان است که هدف آن آشنایی دانشجو با محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی ، آشنایی با مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی ، کسب تجربه ، کاربرد آموخته ها و بهره گیری آزادانه از آموزه ها و تجربیات افراد خبره و مجرب شاغل در بخش صنعت می باشد.

کارآموزان باید فرصت مغتنمی را که برای استفاده رایگان از تجربیات متخصصان و آشنایی با وسایل و ادوات صنعتی بدست اورده اند قدر نهند و کمال بهره را از این فرصت ببرند. کارآموزی می تواند یک دوره تمرین عملی نیز به حساب آید که در آن دانشجو به نقاط قوت و ضعف خود پی برده و در صدد تقویت توان علمی و فنی خود بر می آید. بر این اساس دوره کار آموزی می تواند به دانشجو در انتخاب یک حرفه متناسب با توانایی و استعداد وی کمک نماید.

هدایت کلی برنامه کارآموزی دانشجویان با توجه به نیازهای بخش صنعت و هماهنگ با مدیریت گروه آموزشی و ارائه مشاوره در این زمینه به عهده واحد "ارتباط با صنعت" مؤسسه گذاشته شده است که زیر نظر معاونت پژوهشی انجام وظیفه می کند.

 

۲شرایط اخذ درس

کارآموزی ، یکی از بخشهای مهم برنامه آموزشی دانشجویان است که بر حسب رشته و مقررات گروه ، در تابستان سال آخریا نیمسال آخر و یا پس از گذراندن تعداد واحد مشخص به شرطی که تعداد واحد ترم از سقف معینی تجاوز ننماید، اخذ می شود و نمره آن در معدل نیمسال و معدل کل دانشجو محاسبه می شود. (برای اطلاع بیشتر از شرایط لازم جهت اخذ درس کارآموزی به راهنمای رشته خود مراجعه نمایید).

تذکر: سقف تعداد واحد مجاز برای دانشجویان مقطع کاردانی به همراه کار آموزی 18 واحد و برای دانشجویان کارشناسی 15 واحد می‌باشد. این محدودیت شامل دانشجویان ترم آخر به شرط انتخاب تمامی واحدهای باقیمانده نمی‌شود.

  ۳- مراحل اخذ و گذراندن درس کارآموزی

۱-۳ابتدا دانشجو بایستی اطمینان حاصل نماید که شرایط اخذ درس کارآموزی را طبق مقررات گروه آموزشی خود دارا می باشد.

 ۲-۳درسکارآموزی را در بازه زمانی تعیین شده برای انتخاب واحد اخذ نماید.

 ۳-۳واحد صنعتی ( محل کارآموزی) معتبر متناسب با رشته و مورد تایید گروه آموزشی را انتخاب نماید.

دانشجو می تواند در این باره با واحد ارتباط با صنعت مؤسسه ( زیر نظر معاونت پژوهشی) ، استادان گروه آموزشی و یا مدیر گروه خود مشورت نماید.

ضمناً دانشجویان می توانند برای یافتن محل مناسب از "سامانه پذیرش و جایابی کارآموز" متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در نشانی karamouzi.irost.org نیز استفاده نمایند.در این صورت، محل کارآموزی بایستی حتماً توسط مسئول واحد ارتباط با صنعت مؤسسه در سامانه فوق تایید شود.

 ۴-۳ دانشجو پس از تعیین و اطمینان از محل کارآموزی، نسبت به تکمیل فرم شماره یک کارآموزی اقدام نموده و فرم را به سرپرست کارآموزی مؤسسه (آقای مهندس محیط‌زاده) تحویل دهد. پس از آن در صورت تأیید محل کارآموزی فرم معرفی نامه (فرم شماره 2) برای وی صادر خواهد شد.

مهلت تحویل فرم شماره 1 و دریافت فرم شماره 2 به شرح زیر می باشد:

در صورتی که درس کارآموزی درنیمسال اول(مهرماه) اخذ شده باشد، حداکثر مهلت 15 مهرماه خواهد بود.

در صورتی که درس کارآموزی درنیمسال دوم(بهمن ماه) اخذ شده باشد، حداکثر مهلت 15 اسفندماه خواهد بود.

در صورتی که درس کارآموزی در ترم تابستانی اخذ شده باشد، حداکثر مهلت 15 تیرماه خواهد بود.

تذکر مهم: لازم به ذکر است به فرمهای ارسال شده بعد از این تاریخ ها و فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود و دوره کارآموزی مورد تایید نخواهد بود.

3-5 دانشجو مؤظف است پس از دریافت فرم معرفی نامه، استاد کارآموزی خود را در جریان محل کارآموزی و ساعات حضور خود در آن محل قرار دهد. همچنین ظرف مدت حداکثر ده روز می‌بایست فرم آغاز به کار خود را (فرم شماره 3) تکمیل نموده و پس از مهر و امضا و شماره توسط واحدی که کارآموزی در آن گذرانده می‌شود، تحویل استاد خود نماید.

6-۳دانشجو باید در واحد صنعتی بطور منظم حضور یافته و فعالیتهای مشخص شده را طبق برنامه با هماهنگی با استاد کارآموزی و زیر نظر سرپرست کارآموز و با رعایت مقررات انضباطی (بخش 6 را ببینید) به انجام رساند.

3-7 پس از پایان دوره کارآموزی دانشجو می‌بایست فرم شماره 4 را که توسط سرپرست کارآموزی خود تکمیل و به مهر و امضای واحد مورد نظر رسیده، به همراه گزارش کارآموزی در زمان تعیین شده به استاد خود تحویل دهد، تا مراحل بعدی جهت ثبت نمره انجام پذیرد.

مهلت ارائه گزارش به استاد کارآموزی برای نیمسل اول برای دانشجویان کارشناسی حداکثر تا 15 اسفندماه و برای مقطع کاردانی حداکثر تا 30 بهمن ماه، برای نیمسال دوم حداکثر تا 15 تیرماه و برای ترم تابستانی حداکثر تا 15 مهرماه خواهد بود.

 نکته: با موافقت استاد کارآموزی ارائه فایل گزارش کافی خواهد بود.

8-۳- استاد کارآموزی نمره کارآموز را تعیین و ثبت سیستم می نماید.

تذکر: دانشجو می‌بایست حتما قبل از شروع دوره کارآموزی نسبت به دریافت معرفی نامه (فرم شماره2) اقدام نماید. در غیر اینصورت در صورت بوجود آمدن حادثه در محل کارآموزی برای کارآموز دانشگاه، عملا هیچ‌گونه مسئولیتی نخواد داشت . زمان شروع کارآموزی می‌بایست پس از دریافت معرفی‌نامه باشد.

 ۴- برنامه کارآموزی

برنامه کارآموز با نظر سرپرست کارآموزی و هماهنگ با استاد کارآموزی تعیین می شود. کارآموز در طول دوره سعی خواهد کرد ضمن آشنایی با فرآیندها ، فناوریها و تجهیزات ، خلاقیت خود را در برخورد با مسائل مربوط به رشته خود در واحد صنعتی نشان داده و بر اساس اندوخته های خود پیشنهادهایی برای بهبود ارائه دهد.

تحلیل و درک سیستمها و تلاش مشتاقانه و مجدانه برای کسب مهارتهای عملی به کمک کارشناسان صنعت از دیگر وظایف کارآموز محسوب می شود.

 ۵- روش تهیه گزارش کارآموزی

کلیه دانشجویان موظفند گزارش مشروحی درباره واحد صنعتی محل کارآموزی ، فعالیتهای مهم انجام شده و تجربیات و آموخته های خود در طول مدت کارآموزی طبق قالب بندی زیر تهیه و بصورت فایل چنانکه در بند 3-11 تا 3-13 بیان گردید ارائه نمایند.

 ۱-۵گزارش حداقل شامل بخش های زیر خواهد بود:

- "مشخصات دوره کار آموزی" :نام کارآموز ، رشته ، آدرس emailوی ، نام و نشانی واحد صنعتی و نشانی سایت وب (در صورت وجود)  ، تاریخ شروع و پایان دوره کارآموزی

- "فهرست"

- "خلاصه" : معرفی مختصر واحد صنعتی (یک پاراگراف) و اهم فعالیتهای انجام شده در یک صفحه

- "کلیات"

 این بخش شامل معرفی واحد صنعتی ، ماموریتهای سازمانی ، محصولات وخدمات ، فناوریها و سامانه های عمده موجود در واحد صنعتی است. این بخش از گزارش هم چنین توضیح می دهد که فارغ التحصیلان رشته چه جایگاهی در واحد صنعتی مورد بحث خواهند داشت و چه مشاغلی را احراز خواهند کرد. شرح مختصری در مورد این مشاغل الزامی است. این بخش به سوالات فارغ التحصیلان رشته درباره نوع کار و وظایف در این گونه مشاغل پاسخ می دهد.

- "فعالیتهای کارآموزی" : مشروح فعالیتهای کارآموز در واحد صنعتی مثل مشارکت در امور کارشناسی ، طرح یا پروژه ، رفع عیب ، طراحی ، اجرا ، نصب ، نگهداری و غیره.

- شرح سیستم ها ، نرم افزار یا تجهیزاتی که کارآموز با آنها سر و کار داشته است یا فنونی که برای انجام کارهای مشخص بکار می برده است.

- "مراجع" : کتب ، جزوات ، راهنماهاه و دیگر منابع اطلاعاتی مورد استفاده در تهیه گزارش.

 ۲-۵ گزارش باید ساده و روان و عاری از اشکالات تایپی و دستوری بوده و حتی الامکان برای توضیح مفاهیم از شکل و نمودار مناسب بهره برده باشد.

۳-۵ گزارش باید با قلم زر یا نازنین 12 تایپ شده باشد. تعداد خطوط در هر صفحه (بدون شکل یا نمودار) بین 18 تا 24 خط باشد.

 ۶- مقررات انضباطی

6-1 مجموع ساعات کارآموزی نباید برای دانشجویان کاردانی از 240 ساعت و برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته از 360 ساعت کمتر باشد.

 6-2 کارآموز موظف است طبق ساعات وروزهای حضور و از تاریخ اعلام شده در فرم "اطلاعات کارآموزی" در محل کارآموزی حضور پیدا کند.

6-3 غیبت روزانه کارآموز باید در اولین فرصت و با ارائه مدرک و دلیل موجه به اطلاع سرپرست و استاد کارآموز رسانده شود و با هماهنگی آنان برنامه ای برای جبران ساعات غیبت در نظر گرفته شود. تاخیر یا غیبت غیر موجه موجب کسر نمره و در صورتی که از حد معین تجاوز نماید با تشخیص استاد کارآموزی یا مدیر گروه منجر به تکرار دوره خواهد گردید.

 6-4 مرخصی کارآموز فقط با موافقت قبلی سرپرست کارآموز و استاد کارآموزی امکان پذیر خواهد بود.

6-5 کارآموز ملزم به رعایت شئونات اسلامی و مقررات واحد صنعتی در محیط کار می باشد.

6-6 مجموع ساعات کارآموزی نباید برای دانشجویان معماری کاردانی از 360 ساعت و برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته از 240 ساعت کمتر باشد.

 کلمات کلیدی : کارآموزی

   پرینت مطلب

ثبت نظر