آیین نامه ارائه به استاد


تاریخ ثبت : ۰۲-۰۲-۹۴    موضوع : مقالات    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 3)
بازدید : ۴۰۰۲

قابل توجه دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي

موارد ذيل را در مورد انتخاب دروس معرفي به استاد به اطلاع مي رساند:

1 دانشجوياني كه درآخرين نيمسال تحصيلي خود مي باشند و فقط دو درس جهت فراغت از تحصيل باقي دارند مي توانند برگه درخواست معرفي به استاد تكميل و پس از تاييد مراتب توسط مدير محترم گروه مربوطه برگه در خواست خود جهت انتخاب واحد را به اداره اموزش ارائه نمايند . اينگونه از دانشجويان مي توانند پس از مهلت حذف واضافه و حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان ترم و باهماهنگي استاد محترم درس نسبت به برگزاري امتحان اقدام نمايند،درغير اينصورت بايد با ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت نمايند.

2- دانشجوياني كه در آخرين نيمسال تحصيلي خود به سر مي برند و حداكثر 24 واحد براي فراغت از تحصيل باقي دارند چنانچه حداكثر دو درس از 24 باقي مانده ارائه نشده باشد و يا با دروس ديگر به لحاظ زماني تلاقي داشته باشد مي توانند برگه معرفي به استاد تكميل نموده و پس از تاييد مدير محترم گروه مربوطه برگه درخواست را جهت انتخاب واحد به اداره اموزش ارئه نمايند.اينگونه از دانشجويان به استاد يا اساتيد محترم مربوطه معرفي مي شوند و بايد در پايان نيمسال همراه دانشجويان ديگر در امتحان پايان ترم شركت نمايند.

3- ارائه هرگونه در خواست براي اخذ درس بايد در محدوده زماني انتخاب واحد صورت پذيرد.

4-دانشجوياني كه سنوات تحصيلي انها به اتمام رسيده ابتدا بايد درخواست سنوات خود را به كميسيون موارد خاص ارائه و پس از دريافت تاييديه كميسيون موارد خاص نسبت به انجام مراحل فوق اقدام نمايند.
کلمات کلیدی : ارائه به استاد

   پرینت مطلب

ثبت نظر