اطلاعیه نظام وظیفه


تاریخ ثبت : ۲۴-۱۲-۹۶
بازدید : ۳۱۴۸

دانشجویان متولد سالهای ماقبل 78 که معافیت تحصیلی خود را دریافت نکرده اند

هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند. دانشجویان متولدسال 78 در ماه تولد

خود جهت دریافت معافیت تحصیلی به اداره اموزش مراجعه نمایند.

عواقب عدم مراجعه به موقع به عهده خود دانشجو می باشد.