اطلاعیه درج و تایید نمرات تک درس


تاریخ ثبت : ۲۶-۰۵-۹۴
بازدید : ۳۴۵۲

مراحل درج و تایید نمرات تک درس (کاراموزی - پروژه - معرفی به استاد )

 

پس از انتخاب واحد و معرفی به استاد از طرف گروه آموزشی نمره برای استاد مربوطه ایجاد می شود

و دانشجو در <<تاییدیه ترم >>  درس را مشاهده کرده و در <<اطلاعیه نمرات ترم >>

نیز نمره را با حالت خام مشاهده می کند.

نمره خام

پس از ورود نمره و تایید آن توسط استاد درس ، دانشجو جهت پرینت فرم نمره خود به اداره آموزش مراجعه می نماید.

تایید استاد درس

پس از تایید و امضای پرینت نمره توسط استاد درس  و مدیر محترم گروه فرم تایید شده جهت تایید نمره تحویل

اداره آموزش می شود

تاییدآموزش کل