آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کاردانی

سنوات مجاز مقطع کاردانی 5 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 6 به شرط گذراندن 40 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی ناپیوسته  5 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 6 به شرط گذراندن 40 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی پیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی پیوسته  10 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 11 به شرط گذراندن 85 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ارشد

سنوان مجاز مقطع کارشناسی ارشد از نظر آموزشی 4 ترم و از نظر نظام وظیفه 6 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 7 به شرط گذراندن 18 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

جدول سنوات دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند


   1