- جدول سنوات تحصیلی از نظر نظام وظیفه

- آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

- کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی

- اطلاعیه مهم نظام وظیفه دانشجویان ورودی سال 93و 94

- اطلاعیه نظام وظیفه