- چارت پیشنهادی دانشجویان رشته نفت

- چاپ مقاله توسط اساتید گروه نفت