- افتخار آفرینی دانشجویان در مرحله مقدماتی المپیاد

- قابل توجه دانشجویانی که تاکنون نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام ننموداند