- اهم تفاوت آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی 91 و 93