- افتخار آفرینی دانشجویان در مرحله مقدماتی المپیاد