- اخذ مجوز سه رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد

- اطلاعیه ترم تابستان98

- اطلاعیه مهم قوانین چک

- آیین نامه برگزاری امتحانات

- آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

- روند انجام مراحل دانش آموختگی

- رشته های تحصیلی