- اطلاعیه مهم قوانین چک

- آیین نامه برگزاری امتحانات

- آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

- ارزشیابی اساتید

- روند انجام مراحل دانش آموختگی