- آیین نامه دروس پیش نیاز و هم نیاز

- آيين نامه سنوات يا تعداد ترم مجاز تحصيل

- ارزشیابی اساتید

- تقویم آموزشی

- اطلاعیه مهم قوانین چک

- آیین نامه برگزاری امتحانات

- آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

- روند انجام مراحل دانش آموختگی

- تقویم آموزشی

- رشته های تحصیلی