- آیین نامه دانشجویان ارشد ورودی سال 94 به بعد

- آیین نامه دانشجویان ارشد

- آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد

- اطلاعيه انتخاب موضوع پايان نامه ارشد