- اخذ مجوز سه رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد

- آیین نامه دانشجویان ارشد ورودی سال 94 به بعد

- آیین نامه دانشجویان ارشد

- فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد

- اطلاعيه انتخاب موضوع پايان نامه ارشد