- پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد

- آیین نامه دانشجویان ارشد ورودی سال 94 به بعد

- آیین نامه دانشجویان ارشد

- فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد

- اطلاعيه انتخاب موضوع پايان نامه ارشد