فرم ها

برای دریافت فرم مورد نظر برروی عنوان فرم کلیک نمایید.

 

فرم- فرم های مربوط به ثبت نام

- بررسی مشکل دانشجو

- اعلام نمره تکدرس

- ارئه به استاد

- حذف تکدرس

-انصراف از تحصیل

- درخواست مهمانی در دانشگاه دیگر

- انتخاب واحد دستی - حضوری

- فرمت طراحی سوال امتحانی

- فرم تسویه حساب

- فرم مرخصی تحصیلی

- فرم تطبیق واحد

- فرم درخواست فارغ التحصیلی

- فرم انتخاب پروژه

- فرم تمدید پروژه

- فرم های مربوط به اتمام پروژه

- فرم اعلام نمره پروژه

- فرم حذف نیم سال تحصیلی

- فرم تحویل مدرک

- تقاضای کارت دانشجویی المثنی

- تقاضای حذف اضطراری درس


   1