آیین نامه آموزشی

آیین نامه آموزشی


تاریخ خبر : ۰۳-۰۲-۹۴    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

موارد مهم آیین نامه آموزشی
دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 1391 و بعد از آن


4-2 دوره : منظور دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است که به صورت روزانه، نوبت دوم، نیمه حضوری، طبق ضوابط مربوط برگزار می شود.


5-2 روزانه: منظور شیوه آموزشی است که دانشجو با بهره گیری از قانون آموزش رایگان و یا با پرداخت شهریه (حسب مورد) و به صورت حضوری در یکی از "موسسه" های آموزش عالی تحصیل می کند.


2-10 واحد درسی: مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی 48 ساعت، کارآموزی و کارورزی یا کار در حوزه کاربرد 64 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می شود. رشته هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن از سوی استاد مربوط تعیین می شود.


2-11 درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و یا مهارت دانشجو، در آغاز یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروری است.


2-13 دورۀ کاردانی: دورۀ تحصیلی است که پس از دورۀ متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 68 تا 72 واحد درسی طبق برنامۀ درسی مصوب رشتۀ تحصیلی به دریافت مدرک کاردانی نائل می شود.


2-14 دورۀ کارشناسی پیوسته: دورۀ تحصیلی است که پس از دورۀ متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب (حسب رشته، طرح پژوهشی یا پایان نامه را نیز شامل شود) به دریافت مدرک کارشناسی نائل می شود.


2-15 دورۀ کارشناسی ناپیوسته: دورۀ تحصیلی است که پس از دورۀ کاردانی آغاز می شود و دانشجو با گذراندن تعداد 68 الی 72 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی ناپیوسته نائل می گردد.


2-16 گرایش تحصیلی: جهت گیری تخصصی در یک رشته تحصیلی است.


2-18 گروه آموزشی: بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی است که با تاکید بر آموزش، به تولید، ترویج و انتشار علم در یک حوزه تخصصی می پردازد.


2-19 دانشجو: فرد پذیرفته شده ای است که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاری، در "موسسه" ثبت نام می کند.


2-20 دانش آموخته: فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کند.


ماده4: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب موسسه یک دورۀ تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل 6 هفتۀ اموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است.
تبصره: در ارائه دروس دوره تابستان، دروس مهارتی اولویت دارند.
آموزش در "موسسه" مبتنی بر نظام واحدی است.


ماده 7: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است.
تبصره1: اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید.
تبصره2: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از 10 نباشد)و مشروطی تا 24 واحد اخذ نماید.
تبصره 3: در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
تبصره 4: واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (به جز آخرین نیمسال تحصیلی) به هر دلیلی نیاید کمتر از 14 واحد درسی باشد. در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج از ارادۀ دانشجو (به تشخیص "موسسه") به کمتر از 14 واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، (اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد).


ماده 8: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
تبصره: در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید (با رعایت تبصره 3 ماده 7) از 8 واحد درسی تجاوز نماید.


ماده 10: تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر 10 واحد می باشد. نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.


ماده 11: تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.
تبصره: تحصیل همزمان دانشجویان "برگزیده علمی"، تابع ضوابط مصوب "وزارت" است.


ماده 12: برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی موسسه است.
تبصره: در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی موسسه تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است.


ماده 13: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2/5 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 5 (پنج) سال است.


ماده 15: حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.


ماده 16: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف آموزشی-پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد.
تبصره 1: مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است.
تبصره 2: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری، الزامی است.


ماده 17: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست (20-0) می باشد.
تبصره 3: نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود. نمرۀ ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز از تاریخ پایان امتحانات با رعایت مهلت های مذکور در تبصره 2 این ماده به نمره قطعی تبدیل شود.
تبصره 4: نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است.


ماده 18: حداقل نمرۀ قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد.
تبصره: دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.


ماده 19: چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.


ماده 20: حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دورۀ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دورۀ کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد؛ در غیر اینصورت، از تحصیل محروم می شود.


ماده 21: دانشجو می تواند در دورۀ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و دورۀ کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
تبصره 1: "موسسه" می تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.
تبصره 2: حداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره 3: مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تأیید پزشک معتمد "موسسه" و شورای آموزشی، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.


ماده 23: عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از "موسسه")، انصراف از تحصیل محسوب می شود.
تبصره: تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهدۀ شورای آموزشی موسسه است.


ماده 24: دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش "موسسه" تسلیم کند. این دانشجو مجاز است، فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.


ماده 25: دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان "موسسه" تغییر رشته یا گرایش دهد:
الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان "موسسه".
ب) کمتر نبودن نمرۀ اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در "موسسه" (در سال پذیرش).
ج) امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده.
د) موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی موسسه.
* تبصره: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یکبار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.


* ماده 26: تغییر رشته دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 25 امکان پذیر است.


* ماده 27: میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزاارت (ابلاغیه 88441/3/41 مورخ 20/3/92 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن) میسر می باشد.


* ماده 29: دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمرۀ هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد. در اینصورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.


* ماده 31: به دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل 12 گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می شود.
* تبصره: در صورتی که دانشجو یی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از دروس دوره میانگین کل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند؛ در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود.


* ماده 32: در صورتی که تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته، برابر یا بیشتر از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی با معدل نمره 12 یا بالاتر باشد، می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند. در غیر اینصورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد.پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری