- آيين نامه سنوات يا تعداد ترم مجاز تحصيل

- آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

- اطلاعیه مهم نظام وظیفه دانشجویان ورودی سال 96 و 97