مدیران و معاونین گروهها

+ گروه مهندسی عمران
- مدیرگروه آقای دکترقیامی

- اساتید گروه

 

------------------------------------------------------------------------------------


 + گروه مهندسی مکانیک
- مدیرگروه آقای دکترناجی

-اساتید گروه

-----------------------------------------------------------------------------------
 + گروه مهندسی معماری
- مدیرگروه آقای دکترباوندیان
- معاون اقای مهندس سیدی
- اساتید گروه

 

-----------------------------------------------------------------------------------
+ گروه مهندسی شهرسازی
- مدیرگروه آقای مهندس سعیدیان

- اساتید گروه

 

-----------------------------------------------------------------------------------
+ گروه مهندسی نفت
- مدیرگروه آقای دکتر ثقة اسلامی

- اساتید گروه

 

-----------------------------------------------------------------------------------

+ گروه مهندسی کامپیوتر
- مدیرگروه آقای مهندس حجازی

- اساتید گروه

 

-----------------------------------------------------------------------------------
+ گروه مهندسی برق
- مدیرگروه آقای دکتر عظیمی راد

- اساتید گروه

 

------------------------------------------------------------------------------------

+گروه هنر

-مدیر گروه آقای مهندس سعیدیان

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

+گروه زبان انگلیسی

 مدیر گروه آقای موحدیان

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

+گروه حسابداری

 مدیر گروه آقای سیدین

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

+گروه صنایع

 مدیرگروه آقای مهندس رضایی مقدم

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

+گروه روانشناسی

 مدیر گروه خانم دکتر طالبی

 

 


   1